general_help_center_title

general_help_center_description

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

 1. 1. Zakres obowiązywania

  Firma profitrip GmbH (w dalszej części: „roomsXXL.pl“) powadzi stronę internetową do rezerwacji hotelowych pod adresem www.roomsXXL.pl. Użytkownicy poprzez stronę internetową mogą wyszukiwać i rezerwować noclegi w hotelu (w dalszej części „usługa turystyczna“), które udostępniane są przez różnych dostawców usług. roomsXXL.pl występuje przy tym wyłącznie jako pośrednik. roomsXXL.pl sam nie organizuje własnych podróży. W przypadku rezerwacji umowa dotycząca podróży dochodzi do skutku wyłącznie między użytkownikiem a danym dostawcą usług.

  Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują dla wszystkich rodzajów korzystania z www.roomsXXL.pl. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki handlowe nie stanowią ich części, chyba że udzielono wyraźnej zgody na ich obowiązywanie.

 2. 2. Korzystanie ze strony internetowej

  Rezerwacje na stronie internetowej mogą być dokonywane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające zdolność prawną. Użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji, muszą przesłać na żądanie roomsXXL.pl kopię swojego dowodu osobistego lub paszportu. Nie ma prawa do korzystania ze strony internetowej lub do rezerwacji. Obowiązuje to szczególnie użytkowników, którzy już zwrócili na siebie uwagę brakiem przyjazdu bez anulowania rezerwacji lub nie całkowicie opłaconymi rachunkami.

 3. 3. Treść umowy pomiędzy użytkownikiem a roomsXXL.pl

  Wraz z podaniem swoich danych osobowych i zakończeniem procesu rezerwacji użytkownik roomsXXL.pl składa zamówienie na pośredniczenie usługi turystycznej. Złożenie rezerwacji jest wiążące dla użytkownika. Przez zakończeniem rezerwacji użytkownik zawsze mam możliwość dokonania zmiany lub poprawienia danych podróży. Zobowiązanie roomsXXL.pl wynikające z umowy ogranicza się do pośredniczenia oferowanych i możliwych do zarezerwowania usług turystycznych. roomsXXL.pl nie jest dostawcą ani stroną umowy oferującą usługi turystyczne. Usługa turystyczna świadczona jest raczej przez trzeciego dostawcę usług turystycznych, tak więc realizacja zarezerwowanej podróży nie należy do wynikających z umowy obowiązków roomsXXL.pl. W przypadku stosunku umownego z roomsXXL.pl nie mają tu zastosowania przepisy prawa umów podróży (§§ 651a i następne Kodeksu Cywilnego).

 4. 4. Rezerwacja

  Rezerwacja dokonywana jest bezpośrednio przez użytkownika, przy czym użytkownik wybiera i potwierdza usługę turystyczną podaną na www.roomsXXL.pl. Jako rezerwacja rozumiana jest oferta użytkownika dotycząca skorzystania z usług opisanych na www.roomsXXL.pl. Dane wymagane do celów rezerwacji podawane przez użytkownika muszą być zgodne z prawdą i kompletne. Rezerwacja dokonana przez użytkownika obowiązuje jako przyjęta przez roomsXXL.pl dopiero w momencie, w którym użytkownik otrzyma do pobrania ważny voucher na zarezerwowany hotel. Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzenia bezpośrednio po rezerwacji, czy voucher hotelowy jest gotowy do pobrania. On ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia roomsXXL.pl, jeśli tak nie jest. Ponadto zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia vouchera hotelowego pod kątem poprawności danych. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia roomsXXL.pl, np. w wiadomości e-mailowej wysłanej na adres [at] roomsXXL.pl, jeśli dane na voucherze hotelowym różnią się w porównaniu z dokonaną rezerwacją.

  Realizacja umowy dotyczącej usługi turystycznej odbywa się wyłącznie między użytkownikiem i dostawcą usługi turystycznej. W tym zakresie udzielona zostanie informacja o Ogólnych Warunkach Handlowych dostawcy. Reklamacje dotyczące usługi turystycznej należy składać w trakcie podróży niezwłocznie po wystąpieniu udowodnionych braków bezpośrednio u dostawcy usługi. roomsXXL.pl należy poinformować pisemnie o reklamacji w tym samym czasie. Partnerem umowy z dostawcą jest sam użytkownik, który dokonał rezerwacji. Przekazywanie lub dalsza sprzedaż usług turystycznych zarezerwowanych za pośrednictwem roomsXXL.pl są zabronione. To samo obowiązuje dla odstąpienia lub sprzedaży roszczeń wobec dostawcy usług turystycznych. Każda rezerwacja dokonana w celach spekulacyjnych, z zamiarem oszustwa lub z jawnym wykorzystaniem fałszywego podawania ceny jest zabroniona.

  Użytkownikowi nie wolno zarezerwować za pośrednictwem roomsXXL.pl więcej niż pięciu pokojów w tym samym hotelu w tym samym terminie. Jeśli roomsXXL.pl stwierdzi, że użytkownik w ramach osobnych rezerwacji zarezerwował w sumie więcej niż pięć pokojów, rezerwacje mogą zostać anulowane przez roomsXXL.pl i pobrane zostaną opłaty za anulowanie tych rezerwacji. Jeśli niedozwolone rezerwacje nie zostaną stwierdzone, dostawca usług turystycznych może zażądać od użytkownika innej (zazwyczaj wyższej) ceny za hotel. Jeśli użytkownik chce zarezerwować więcej niż pięć pokojów, może zwrócić się w tej sprawie do roomsXXL.pl na adres e-mailowy.

 5. 5. Płatność

  Przy rezerwacji użytkownik jest zobowiązany do podania ważnej karty kredytowej. roomsXXL.pl ma prawo do podjęcia płatności dla usługodawców. Generalnie roomsXXL.pl od razu obciąża kartę kredytową użytkownika przy rezerwacji należną sumą. Jeśli w procesie rezerwacji umożliwiona jest użytkownikowi płatność w hotelu, karta kredytowa użytkownika obciążana jest kwotą końcową w walucie lokalnej w siedzibie hotelu w momencie pobytu. Aby sprawdzić ważność karty kredytowej lub zagwarantować rezerwację, dostawca usługi turystycznej ma prawo już przed przyjazdem rozliczyć przypadające na ten czas opłaty storno przy użyciu podanej karty kredytowej. Podatki i kursy walut w czasie między rezerwacją a pobytem klienta mogą się zmienić. roomsXXL.pl zastrzega sobie doliczenie użytkownikowi ewentualnych kosztów obciążenia zwrotnego przy płatności kartą kredytową, jeśli użytkownik stanie się dłużny. Dodatkowo użytkownikowi za każdą reklamację lub obciążenie zwrotne doliczana jest opłata manipulacyjna wysokości 0,00 zł. Ceny podane na stronie internetowej to ceny końcowe udostępnione przez dostawcę usług turystycznych wraz z podatkami i opłatami. roomsXXL.pl zwraca uwagę na to, że przy rezerwacjach hoteli podatek VAT nie jest osobno wykazywany na rachunku. Wraz z rezerwacją użytkownik rezygnuje z osobnego wykazywania tego podatku.

  Jeśli do ceny podróży dochodzą dodatkowo lokalne podatki lub opłaty, takie jak np. taksy turystyczne, podatki turystyczne lub resort fees na miejscu, użytkownik zostanie o tym poinformowany przed zakończeniem rezerwacji.

 6. 6. Anulowanie i zmiana rezerwacji

  Rezerwacja użytkownika jest wiążąca, dopóki nie zostanie anulowana przez użytkownika. Warunki anulowania rezerwacji dostawcy usług podawane są użytkownikowi na stronie internetowej przed rezerwacją. Wraz z rezerwacją użytkownik akceptuje warunki anulowania rezerwacji. W zależności od warunków dostawcy usług użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia uzgodnionej ceny w całości lub części, jeśli jego rezerwacja nie zostanie na czas anulowana. To samo obowiązuje, jeśli nie skorzysta się z usługi turystycznej bez anulowania rezerwacji. roomsXXL.pl zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia od rezygnacji z podróży. Przy anulowaniu rezerwacji niezależnie od warunków dostawcy usług roomsXXL.pl pobiera opłatę manipulacyjną obecnie w wysokości 0,00 zł.

  Anulowanie rezerwacji dokonywane jest wyłącznie za pośrednictwem roomsXXL.pl. Jeśli anulowanie dokonywane jest bezpośrednio u dostawcy usługi, roomsXXL.pl nie może podawać żadnych danych dotyczących terminu anulowania rezerwacji. W razie wcześniejszego wyjazdu użytkownika, dostawca usług turystycznych ma prawo żądać rekompensaty za szkody powstałe wskutek niewykorzystanych dni.

  Jeśli rezerwacja zabezpieczona kartą kredytową albo już opłacona wydaje się podejrzana w sensie próby oszustwa, roomsXXL.pl ma prawo żądać od użytkownika niezwłocznego dostarczenia kopii lub zdjęcia używanej karty kredytowej lub dowodu osobistego. Jeśli użytkownik nie spełni tego żądania, roomsXXL.pl, ma prawo do anulowania rezerwacji, aby uniknąć możliwej szkody. Ponadto użytkownik zezwala na przekazanie jego danych osobowych (np. kopii paszportu) przez oferenta usługi turystycznej roomsXXL.pl oraz urzędom. Użytkownik zapewnia, że jest dostępny pod podanym w rezerwacji numerem telefonu lub adresem e-mailowym.

  Zmiana rezerwacji potwierdzonej usługi turystycznej możliwa jest tylko poprzez anulowanie zarezerwowanej i jednocześnie dokonanie nowej rezerwacji innej usługi turystycznej.

 7. 7. Klasyfikacja i informacje dotyczące hotelu

  Hotele przyporządkowywane są na podstawie oceny własnej danego zarządcy hotelu do międzynarodowych lub przyjętych krajowych kategorii, które w sposób niewiążący wskazują na cechy wyposażenia hotelu. Udostępnione informacje dotyczące kategorii, wyposażenia pokoju, nazwy hotelu i zarządzającego, wyposażenia hotelu i jego obsługi opierają się na danych dostawcy usług turystycznych. roomsXXL.pl nie sprawdza tych danych i nie bierze żadnej odpowiedzialności za ich kompletność lub poprawność. Dlatego roomsXXL.pl nie daje użytkownikom strony internetowej żadnej gwarancji ani zabezpieczenia w odniesieniu do poprawności, kompletności lub aktualności tych informacji. To samo dotyczy innych informacji zawartych na tej stronie internetowej, które zostały udostępnione przez podmioty trzecie.

 8. 8. Ochrona danych

  Informacje dotyczące ochrony danych znajdą Państwo tutaj.

 9. 9. Prawa autorskie i użytkowania

  Wszystkie materiały z danymi należące do roomsXXL.pl są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie, przejmowanie, wykorzystanie, sprzedaż lub inne komercyjne zastosowanie materiału z danymi jest niedozwolone i wymaga pisemnej zgody roomsXXL.pl. Poprzez stronę internetową można dokonywać wyłącznie indywidualnych rezerwacji. Zautomatyzowane korzystanie ze strony internetowej jest niedozwolone.

 10. 10. Odpowiedzialność

  roomsXXL.pl odpowiada wyłącznie za zamierzone działania i poważne zaniedbanie. Jeśli przypisywane zaniedbanie obowiązków polega na drobnym zaniedbaniu i w sposób zawiniony niedopełniony został istotny warunek umowy, odpowiedzialność za odszkodowanie przez roomsXXL.pl za przewidywalne szkody, która wystąpiła w porównywalnych przypadkach, jest ograniczona. W przypadku zabicia, szkód dla zdrowia lub obrażeń ciała roomsXXL.pl odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie za szkody ulegają przedawnieniu po roku od ich powstania. Nie obowiązuje to dla roszczeń z powodu niedozwolonych działań.

  roomsXXL.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje związane z przepisami dotyczącymi paszportów, wiz, ceł i ubezpieczenia zdrowotnego. Użytkownik ma obowiązek na własną rękę zebrać te informacje oraz na temat bezpieczeństwa w docelowym miejscu podróży.

  O ile odpowiedzialność roomsXXL.pl jest wykluczona, obowiązuje to także dla osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli ustawowych i osób działających w imieniu roomsXXL.pl. Jako pośrednik roomsXXL.pl nie odpowiada za dostępność usługi turystycznej w momencie rezerwacji lub za świadczenie zarezerwowanej usługi turystycznej.

 11. 11. Postanowienia końcowe

  Wszystkie dane zostały zebrane z najwyższą starannością. Za ewentualne błędy powstałe przy pozyskiwaniu lub przekazywaniu danych nie możemy jednak wziąć żadnej odpowiedzialności. Nie można zagwarantować, że komunikacja danych przez internet przy obecnym stanie techniki będzie bezbłędna i/lub zawsze dostępna. roomsXXL.pl nie odpowiada w tym zakresie ani za stałą i nieprzerwaną dostępność strony internetowej, ani za skuteczne dostarczenie wiadomości e-mailowej. roomsXXL.pl w każdym czasie może dokonywać zmian i/lub ulepszeń na tej stronie.

  Umowa podlega prawu niemieckiemu. Jeśli użytkownik jest handlowcem, wyłączną jurysdykcję dla wszystkich sporów bezpośrednio lub niebezpośrednio wynikających ze stosunku umownego stanowi siedziba roomsXXL.pl. To samo obowiązuje, jeśli użytkownik nie podlega ogólnej jurysdykcji w kraju lub po zawarciu umowy przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu za granicę lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub pobytu w czasie złożenia pozwu jest nieznane.

  Jako miejsce wykonania ustala się Henningsdorf.

  Za treści stron internetowych dostawców trzecich roomsXXL.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności, także jeśli podaje linki powiązane z tymi stronami. Za treści powiązanych stron odpowiedzialny jest dany dostawca usług lub administrator stron. Powiązane strony w czasie łączenia były sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa. Nie stwierdzono niezgodnych z prawem treści. Nie jest wymagana stała kontrola powiązanych linkami stron. Linki zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli tylko roomsXXL.pl uzyska wiedzę o naruszeniu prawa.

  Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszych OWH stałyby się nieskuteczne lub byłyby sprzeczne z przepisami ustawowymi, wówczas skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W miejsce brakujących lub nieskutecznych postanowień stosowane są odpowiednie przepisy ustawowe.

Stan: 30 czerwca 2015

Certyfikowane przetwarzanie płatności

Nasze standardy bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania płatności odpowiadają najwyższym wymogom. Ten znak jakości potwierdza, że płatność dokonywana tutaj kartą kredytową jest bezpieczna.

Wielojęzyczna obsługa klienta

Nasi wielojęzyczni specjaliści ds. podróży zajmą się Twoimi rezerwacjami. Jesteśmy dostępni dla naszych klientów przez całą dobę.

Natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji

Państwa rezerwacja jest natychmiast potwierdzona. Dokumenty podróży można wygodnie wydrukować po dokonaniu rezerwacji.